Twój zaufany serwis komputerowy - otwarte 8-21

Warunki wykonywania usług, gwarancji i reklamacji

Warunki wykonywania usług, gwarancji i reklamacji:

 1. Bezpłatna diagnoza dotyczy tylko diagnozy sprzętu z wynikiem negatywnym, rezygnacja z usługi po dokonaniu skutecznej diagnozy – 50 zł.
 2. Usługa pomocy zdalnej wymaga przedpłaty przed przystąpieniem do pracy.
 3. Gwarancji udziela się na okres podany przy odbiorze sprzętu licząc od dnia odbioru towaru (do 12 miesięcy).
 4. Serwis nie odpowiada za dane przechowywane na dostarczonych nośnikach, jedynym wyjątkiem może być usługa odzyskiwania danych z dostarczonego nośnika.
 5. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 6. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
 7. Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej reklamowanego sprzętu, podpisanej przez gwaranta i klienta.
 8. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Dostarczony sprzęt musi być kompletny (oryginalne opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez sprzedającego wraz z zakupionym towarem).
 9. Fakt i dokonanie naprawy serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej.
 10. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancja uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcja obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw, zmiany firmwaru oraz formatowania urządzenia.
 11. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre z nich nie są objęte gwarancja (dotyczy np. kabli, baterii, ładowarki, mikro przełączniki, przyciski).
 12. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt.
 13. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania sprzętu do i z serwisu ponosi Klient.
 14. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.
 15. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 16. W przypadku braku możliwości testowania towaru przed jego zakupem (dotyczy sprzedaży na odległość), dopuszcza się możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania (decyduje data nadania). Zwracany towar nie może nosić znamion eksploatacji, koniecznie musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 17. W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru/usługi na odległość koszt przesyłki ponosi kupujący. Do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu oraz podać dokładne dane Nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które zostanie zwrócona kwota równa wartości zwróconego towaru, nie później niż 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. Kwota ta jest pomniejszona o koszty wysyłki do Klienta, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Sprzedawcę. Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniędzy jest dostarczenie kopii dokumentu zakupu.
 18. W przypadku braku odbioru sprzętu w ustalonym terminie, po upływie 3 miesięcy zostanie on zutylizowany.

Czas na naprawę komputera? napisz do nas!

Otrzymaj darmową diagnozę